รหัสครู:707:นางอัญชัญ งามสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 707:นางอัญชัญ งามสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 707:อัญชัญ 707:อัญชัญ      707:อัญชัญ
 Homeroom ม.2/1:ส20234      PLC กลุ่มสาระฯ
    x       
อังคาร 707:อัญชัญ  707:อัญชัญ707:อัญชัญ 707:อัญชัญ  707:อัญชัญ
 Homeroom  ม.3/1:ง20208ม.3/1:ง20208 ม.2/1:ก22908  PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
พุธ 707:อัญชัญ707:อัญชัญ707:อัญชัญ     707:อัญชัญ 
 Homeroomม.3/2:ง20208ม.3/2:ง20208     กก.ลส.-นน. 
   x x       
พฤหัสบดี 707:อัญชัญ  707:อัญชัญ707:อัญชัญ 707:อัญชัญ707:อัญชัญ707:อัญชัญ 
 Homeroom  ม.3/3:ง20208ม.3/3:ง20208 ม.3/4:ง20208ม.3/4:ง20208กก.ชุมนุม 
     x x  x x  
ศุกร์ 707:อัญชัญ707:อัญชัญ 707:อัญชัญ707:อัญชัญ 707:อัญชัญ   
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.3/5:ง20208ม.3/5:ง20208 ม.2/1:ก22906   
     x x  x   
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229