รหัสครู:710:นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 710:นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 710:ภูวดิษฐ์   710:ภูวดิษฐ์ 710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์
 Homeroom   ม.5/3:ศ32102 ม.5/4:ศ32102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
      x  x   
อังคาร 710:ภูวดิษฐ์ 710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์   710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์
 Homeroom ม.2/4:ศ22102ม.2/4:ศ22102   กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
    x x      
พุธ 710:ภูวดิษฐ์  710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์  710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์ 
 Homeroom  ม.2/5:ศ22102ม.2/5:ศ22102  ม.3/1:ก23906กก.ลส.-นน. 
     x x   x  
พฤหัสบดี 710:ภูวดิษฐ์ 710:ภูวดิษฐ์ 710:ภูวดิษฐ์  710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์ 
 Homeroom ม.5/2:ศ32102 ม.5/1:ศ32102  ม.3/1:ส20236กก.ชุมนุม 
    x  x   x  
ศุกร์ 710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์    710:ภูวดิษฐ์710:ภูวดิษฐ์  
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.2/3:ศ22102ม.2/3:ศ22102  
        x x  
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229