รหัสครู:714:นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 714:นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 714:อรปวีณ์  714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์  714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์
 Homeroom  ม.3/1:ง23102ม.3/1:ง23102  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
อังคาร 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:714:  714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์
 Homeroomม.3/2:ง23102ม.3/2:ง23102ม:ง30222ม:ง30222  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
พุธ 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์ 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์ 714:714:714:อรปวีณ์ 
 Homeroomม.1/4:ส20232 ม.3/3:ง23102ม.3/3:ง23102 ม:ง30264ม:ง30264กก.ลส.-นน. 
   x  x x  x x  
พฤหัสบดี 714:อรปวีณ์  714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์   714:อรปวีณ์ 
 Homeroom  ม.3/4:ง23102ม.3/4:ง23102   กก.ชุมนุม 
     x x     
ศุกร์ 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์    714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์  
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.3/5:ง23102ม.3/5:ง23102  
        x x  
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229