รหัสครู:715:นางสาวศิริ เตียนพลกรัง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 715:นางสาวศิริ เตียนพลกรัง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 715:ศิริ     715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ
 Homeroom     ม.3/2:ก23906กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
        x   
อังคาร 715:ศิริ  715:ศิริ715:ศิริ 715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ
 Homeroom  ม.1/5:ง21102ม.1/5:ง21102 ม.3/2:ส20236กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
พุธ 715:ศิริ  715:ศิริ715:ศิริ   715:ศิริ 
 Homeroom  ม.1/3:ง21102ม.1/3:ง21102   กก.ลส.-นน. 
     x x     
พฤหัสบดี 715:ศิริ     715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ 
 Homeroom     ม.2/4:ง22102ม.2/4:ง22102กก.ชุมนุม 
        x x  
ศุกร์ 715:ศิริ715:ศิริ 715:ศิริ715:ศิริ 715:ศิริ715:ศิริ  
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.2/5:ง22102ม.2/5:ง22102 ม.1/4:ง21102ม.1/4:ง21102  
     x x  x x  
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229