รหัสครู:717:นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 717:นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา 717:ศาสตรา717:ศาสตรา 717:ศาสตรา
 Homeroomม.5/1:ง30204ม.5/1:ง30204ม.1/5:ว21202ม.1/5:ว21202 ม.4/1:ว31191ม.4/1:ว31191 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x x  
อังคาร 717:ศาสตรา  717:ศาสตรา717:ศาสตรา    717:ศาสตรา
 Homeroom  ม.4/2:ว31191ม.4/2:ว31191    PLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
พุธ 717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา 717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา 
 Homeroomม.5/2:ง30204ม.5/2:ง30204ม.1/1:ว21202ม.1/1:ว21202 ม.5/4:ง30204ม.5/4:ง30204กก.ชุมนุม 
   x x x x  x x  
พฤหัสบดี 717:ศาสตรา717:ศาสตรา 717:ศาสตรา717:ศาสตรา    717:ศาสตรา
 Homeroomม.4/1:ก31905 ม.4/4:ว31191ม.4/4:ว31191    ม.4/1:ส30231
   x  x x     x
ศุกร์ 717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา      
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/3:ง30204ม.5/3:ง30204      
    x x      
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229