รหัสครู:751:นายกรรญดา ณิชกุลโรชา

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 751:นายกรรญดา ณิชกุลโรชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 751:กรรญดา751:กรรญดา751:กรรญดา751:กรรญดา751:กรรญดา    751:กรรญดา
 Homeroomม.1/6:ว21202ม.1/6:ว21202ม.1/5:ว21202ม.1/5:ว21202    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
อังคาร 751:กรรญดา        751:กรรญดา
 Homeroom        PLC กลุ่มสาระฯ
           
พุธ 751:กรรญดา  751:กรรญดา751:กรรญดา 751:กรรญดา751:กรรญดา751:กรรญดา 
 Homeroom  ม.1/1:ว21202ม.1/1:ว21202 ม.1/2:ว21202ม.1/2:ว21202กก.ลส.-นน. 
     x x  x x  
พฤหัสบดี 751:กรรญดา751:กรรญดา751:กรรญดา     751:กรรญดา 
 Homeroomม.1/4:ว21202ม.1/4:ว21202     กก.ชุมนุม 
   x x       
ศุกร์ 751:กรรญดา751:กรรญดา    751:กรรญดา751:กรรญดา 751:กรรญดา
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.1/3:ว21202ม.1/3:ว21202 ม.1/2:ก21908
        x x  x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229