รหัสครู:810:นางอุดมพร ชื่นอาภา

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 810:นางอุดมพร ชื่นอาภา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร     810:อุดมพร
 Homeroomม.5/3:ค30205ม.5/2:ค30205ม.5/1:ค30205     PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x      
อังคาร 810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร  810:อุดมพร  810:อุดมพร
 Homeroomม.6/4:ค33102ม.6/3:ค33102ม.6/1:ค33102  ม.5/1:ค30205  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x   x   
พุธ 810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร 810:อุดมพร   810:อุดมพร 
 Homeroomม.6/1:ค33102ม.5/1:ค30205 ม.6/2:ค33102   กก.ชุมนุม 
   x x  x     
พฤหัสบดี 810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร 810:อุดมพร 810:อุดมพร   
 Homeroomม.6/3:ค33102ม.5/3:ค30205 ม.6/4:ค33102 ม.5/2:ค30205   
   x x  x  x   
ศุกร์ 810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร 810:อุดมพร 810:อุดมพร   
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/2:ค30205 ม.5/3:ค30205 ม.6/2:ค33102   
    x  x  x   
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229