รหัสครู:811:นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 811:นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ
 Homeroomม.2/1:อ22102ม.3/2:อ23102 ม.2/5:อ22102 ม.3/4:อ23102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x  x  x   
อังคาร 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ
 Homeroomม.2/3:อ22102ม.3/1:อ23102ม.3/2:อ23102ม.2/4:อ22102 ม.3/4:อ23102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
พุธ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ    811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 
 Homeroomม.2/3:อ22102ม.3/1:อ23102    ม.2/4:อ22102กก.ลส.-นน. 
   x x     x  
พฤหัสบดี 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ 
 Homeroomม.3/2:อ23102ม.2/3:อ22102ม.2/1:อ22102ม.2/5:อ22102 ม.3/1:อ23102 กก.ชุมนุม 
   x x x x  x   
ศุกร์ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.2/5:อ22102ม.2/1:อ22102ม.3/4:อ23102 ม.2/4:อ22102 ม.3/2:ก23908 
    x x x  x  x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229