รหัสครู:855:นางสาวสุธัญญา ศรีมิตรานนท์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 855:นางสาวสุธัญญา ศรีมิตรานนท์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 855:สุธัญญา 855:สุธัญญา855:สุธัญญา   855:สุธัญญา855:สุธัญญา855:สุธัญญา
 Homeroom ม.4/3:จ30202ม.5/4:จ30204   ม.6/3:จ30206ม.4/4:จ30202PLC กลุ่มสาระฯ
    x x    x x 
อังคาร 855:สุธัญญา 855:สุธัญญา 855:สุธัญญา 855:สุธัญญา855:สุธัญญา855:สุธัญญา855:สุธัญญา
 Homeroom ม.1/4:จ20202 ม.1/2:จ20202 ม.1/5:จ20202ม.5/3:จ30204ม.6/4:จ30206PLC กลุ่มสาระฯ
    x  x  x x x 
พุธ 855:สุธัญญา855:สุธัญญา855:สุธัญญา     855:สุธัญญา 
 Homeroomม.6/3:จ30206ม.1/3:จ20202     กก.ลส.-นน. 
   x x       
พฤหัสบดี 855:สุธัญญา 855:สุธัญญา855:สุธัญญา   855:สุธัญญา855:สุธัญญา 
 Homeroom ม.1/6:จ20202ม.1/1:จ20202   ม.5/3:จ30204ม.6/4:จ30206 
    x x    x x 
ศุกร์ 855:สุธัญญา855:สุธัญญา855:สุธัญญา855:สุธัญญา855:สุธัญญา  855:สุธัญญา855:สุธัญญา 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.4/3:จ30202ม.5/4:จ30204ม.4/4:จ30202  ม.1/7:จ20202ม.1/6:ส20232 
    x x x   x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229